Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
SNCN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 9.041.687 9.106.073
Tekuća sredstva 2.479.574 2.445.486
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 175 52
Aktivna vremenska razgraničenja 37 37
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 11.521.261 11.551.559
Pasiva
Kapital 8.570.923 8.991.483
Osnovni kapital 11.882.463 11.882.463
Rezerve
Revalorizacione rezerve 316.428 316.428
Neraspoređeni dobitak 494.239 494.239
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 2.950.338 2.560.076
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 11.521.261 11.551.559
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 171.313 446.828
EBITDA -341.360 -17.809
Amortizacija 64.386 64.575
EBIT -405.746 -82.384
Rashodi kamata 14.814 6.641
Dobitak prije poreza -420.560 -89.025
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -420.560 -89.025
Prosječan broj zaposlenih 20,00
Prihod po zaposlenom 8.565,65
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 145.800 269.912
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 145.677 269.947
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 123 -35
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 145.800 269.912
Ukupni odlivi gotovine 145.677 269.947
Neto priliv (odliv) gotovine 123 -35
Gotovina na početku obračunskog perioda 52 87
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 175 52

Skraćeni finansijski pokazatelji [SNCN-R-A]

P/S 29,1317
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0354
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -11,8666
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,7213
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,5823
Tržišna kapitalizacija 4.990.634
Prinos na aktivu (ROA) -3,65%
Prinos na kapital (ROE) -4,79%
Neto marža -245,49%
EBITDA marža -199,26%
Ukupan prihod 8.930