Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
SNCN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 14.809.892
Tekuća sredstva 944.534
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 46.243
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 15.754.426
Pasiva
Kapital 13.721.253
Osnovni kapital 17.388.884
Rezerve
Revalorizacione rezerve 316.428
Neraspoređeni dobitak 494.239
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 2.033.173
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 15.754.426
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 131.208 0
EBITDA -44.073 0
Amortizacija 57.413 0
EBIT -101.486 0
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -101.486 0
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -101.486
Prosječan broj zaposlenih 14,00
Prihod po zaposlenom 9.372,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 142.149
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 98.032
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 44.117 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 2.126
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 2.126 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 144.275
Ukupni odlivi gotovine 98.032
Neto priliv (odliv) gotovine 46.243 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 46.243

Skraćeni finansijski pokazatelji [SNCN-R-A]

P/S 38,0361
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0085
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -49,1756
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1547
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3637
Tržišna kapitalizacija 4.990.634
Prinos na aktivu (ROA)
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža -77,35%
EBITDA marža -33,59%
Ukupan prihod 128.205