Hidrogradnja GIK a.d. I Sarajevo - Pale - u stečaju

Podaci o emitentu

Adresa MAGISTRALNI PUT 11
71420 PALE
Telefon / Faks 057 226 411/057 227 506
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 20.1.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 826 1 827 13,32 0,00 13,32
5%-10% 1 0 1 7,86 0,00 7,86
10%-25% 1 0 1 17,20 0,00 17,20
> 25% 1 0 1 61,62 0,00 61,62
UKUPNO 829 1 830 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 20.1.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
DRŽAVNI KAPITAL RS 61,62073961,620739
PREF AD BANJA LUKA 17,19928217,199282
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE 7,8554057,855405
ALIBABIĆ SAMED 3,1031213,103121
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 2,3262022,326202
JAVNA USTANOVA JAVNI FOND ZA DJEČIJU ZAŠTITU 1,1341571,134157
FOND ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE REPUBLIKE SRPSKE AD BANJA LUKA 0,5595490,559549
PUHALO SAVA 0,0273790,027379
OKILJEVIĆ VUKAŠIN 0,0262840,026284
TOPALOVIĆ IRENA 0,0261030,026103

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Radojica Mandić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dragan Jevtović predsjednik
Bosiljka Božović zamjenik predsjednika
Dušan Lajšić član
Milena Čvoro član
Obren Elez član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Angelina Ivanović predsjednik
Miodrag Ilić član
Slavica Praštalo član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata