Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
SMUS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2007 2006
Aktiva
Stalna sredstva 85.229 103.517
Tekuća sredstva 325.830 387.560
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 739 269
Aktivna vremenska razgraničenja 41
Gubitak iznad visine kapitala 49.526 60.490
Poslovna aktiva 460.626 551.567
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 628.726 628.726
Rezerve 1.100 4
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 9.868
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 201.125 293.826
Kratkoročne obaveze 259.501 257.741
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 460.626 551.567
Skraćeni bilans uspjeha 2007 2006
Prihod od prodaje 457.814 471.982
EBITDA 25.810 -53.401
Amortizacija 13.291 14.630
EBIT 12.519 -68.031
Rashodi kamata 336 13.561
Dobitak prije poreza 12.183 -81.592
Porezi iz dobitka 1.218 0
Neto dobitak 10.965 -81.592
Prosječan broj zaposlenih 42,00 68,00
Prihod po zaposlenom 10.900,33 6.940,91
Skraćeni bilans novčanih tokova 2007 2006
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji [SMUS-R-A]

P/S 0,2504
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0191
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 10,4537
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 114.625
Prinos na aktivu (ROA) 2,17%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža 2,40%
EBITDA marža 5,64%
Ukupan prihod 593.015