Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 14.833.157 11.838.697
Tekuća sredstva 3.209.284 5.433.730
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.345.979 3.245.043
Kratkoročna razgraničenja 126.747 70.407
Bilansna aktiva 18.042.441 17.272.427
Pasiva
Kapital 16.747.249 16.388.992
Osnovni kapital 16.399.601 16.399.601
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 358.257 707.915
Rezervisanja 9.853 11.034
Dugoročne obaveze 97.635 99.391
Kratkoročne obaveze 1.187.704 773.010
Kratkoročna razgraničenja 75.792 36.756
Bilansna pasiva 18.042.441 17.272.427
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 5.530.675 4.653.693
EBITDA 792.783 1.130.546
Amortizacija 433.733 416.138
EBIT 359.050 714.408
Rashodi kamata 793 6.493
Dobitak prije poreza 358.257 707.915
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 358.257 707.915
Prosječan broj zaposlenih 26,00 22,00
Prihod po zaposlenom 212.718,27 211.531,50
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 6.938.313 4.866.931
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 5.712.185 4.300.194
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.226.128 566.737
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 40.985 44.807
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 3.166.177 59.652
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -3.125.192 -14.845
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 6.979.298 4.911.738
Ukupni odlivi gotovine 8.878.362 4.359.846
Neto priliv (odliv) gotovine -1.899.064 551.892
Gotovina na početku obračunskog perioda 3.245.043 2.693.151
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.345.979 3.245.043

Skraćeni finansijski pokazatelji [SGAS-R-A]

P/S 2,6687
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0218
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 41,1985
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0212
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,8813
Tržišna kapitalizacija 14.759.641
Prinos na aktivu (ROA) 2,03%
Prinos na kapital (ROE) 2,16%
Neto marža 6,48%
EBITDA marža 14,33%
Ukupan prihod 5.739.137