Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
SGAS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 12.134.625 12.209.632
Tekuća sredstva 4.298.466 4.292.338
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.693.151 2.171.598
Aktivna vremenska razgraničenja 64.040 120.854
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 16.433.091 16.501.970
Pasiva
Kapital 15.681.077 15.634.182
Osnovni kapital 16.399.601 16.399.601
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 46.895
Rezervisanja 9.129 13.341
Dugoročne obaveze 98.646 115.969
Kratkoročne obaveze 644.239 738.478
Pasivna vremenska razgraničenja 32.317 88.282
Poslovna pasiva 16.433.091 16.501.970
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 4.283.956 4.054.369
EBITDA 455.679 336.145
Amortizacija 407.959 399.282
EBIT 47.720 -63.137
Rashodi kamata 825 961
Dobitak prije poreza 46.895 -64.098
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 46.895 -64.098
Prosječan broj zaposlenih 23,00 26,00
Prihod po zaposlenom 186.258,96 155.937,27
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.919.525 4.905.716
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.280.441 4.032.825
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 639.084 872.891
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 71.321 48.973
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 174.645 344.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -103.324 -295.027
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 3.116 413
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 17.323 5.115
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -14.207 -4.702
Ukupni prilivi gotovine 4.993.962 4.955.102
Ukupni odlivi gotovine 4.472.409 4.381.940
Neto priliv (odliv) gotovine 521.553 573.162
Gotovina na početku obračunskog perioda 2.171.598 1.598.436
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 2.693.151 2.171.598

Skraćeni finansijski pokazatelji [SGAS-R-A]

P/S 0,7656
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0029
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 69,9418
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,9562
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2092
Tržišna kapitalizacija 3.279.920
Prinos na aktivu (ROA) 0,28%
Prinos na kapital (ROE) 0,30%
Neto marža 1,09%
EBITDA marža 10,64%
Ukupan prihod 4.488.441