Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
SEMB-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 18.132.199 17.614.502
Tekuća sredstva 3.720.209 3.223.471
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 145.166 14.543
Aktivna vremenska razgraničenja 385.629 479.240
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 21.852.408 20.837.973
Pasiva
Kapital 11.320.424 10.237.373
Osnovni kapital 33.560.000 33.560.000
Rezerve 967.869 967.869
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 1.083.051 9.916
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 4.636.319 4.906.740
Kratkoročne obaveze 5.895.665 5.693.860
Pasivna vremenska razgraničenja 1.019.444 329.460
Poslovna pasiva 21.852.408 20.837.973
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 5.349.337 4.891.051
EBITDA 1.930.755 202.501
Amortizacija 563.683 545.651
EBIT 1.367.072 -343.150
Rashodi kamata 163.682 407.438
Dobitak prije poreza 1.203.390 -750.588
Porezi iz dobitka 120.339 0
Neto dobitak 1.083.051 -750.588
Prosječan broj zaposlenih 100,00 107,00
Prihod po zaposlenom 53.493,37 45.710,76
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 8.400.702 6.585.205
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 7.686.079 7.389.386
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 714.623 -804.181
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 889.000 2.740.500
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 1.473.000 28.969
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -584.000 2.711.531
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 50.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 50.000 1.894.671
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 -1.894.671
Ukupni prilivi gotovine 9.339.702 9.325.705
Ukupni odlivi gotovine 9.209.079 9.313.026
Neto priliv (odliv) gotovine 130.623 12.679
Gotovina na početku obračunskog perioda 14.543 1.864
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 145.166 14.543

Skraćeni finansijski pokazatelji [SEMB-R-A]

P/S 0,5646
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0323
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 2,7888
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,3373
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2668
Tržišna kapitalizacija 3.020.400
Prinos na aktivu (ROA) 5,07%
Prinos na kapital (ROE) 10,05%
Neto marža 20,25%
EBITDA marža 36,09%
Ukupan prihod 8.187.157