Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 251.549 269.549
Tekuća sredstva 4.815 2.838
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.383 406
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 1.112.601 1.103.889
Poslovna aktiva 1.368.965 1.376.276
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 3.937.493 3.937.493
Rezerve 289.687 289.687
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.368.965 1.376.276
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.368.965 1.376.276
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -9.621 -320
Amortizacija 0 0
EBIT -9.621 -320
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -9.621 -320
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -9.621 -320
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 20.383 726
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 18.406 335
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.977 391
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 20.383 726
Ukupni odlivi gotovine 18.406 335
Neto priliv (odliv) gotovine 1.977 391
Gotovina na početku obračunskog perioda 406 15
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 2.383 406