Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PSVN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 3.443.352 3.470.361
Tekuća sredstva 78.947 73.809
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 14.468 4.866
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 3.522.299 3.544.170
Pasiva
Kapital 3.519.307 3.533.741
Osnovni kapital 3.464.565 3.464.565
Rezerve
Revalorizacione rezerve 73.482 75.580
Neraspoređeni dobitak 2.098 9.904
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 7.690
Kratkoročne obaveze 2.992 2.739
Pasivna vremenska razgraničenja 125 125
Poslovna pasiva 3.522.299 3.544.170
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 12.579 10.744
Amortizacija 27.009 27.052
EBIT -14.430 -16.308
Rashodi kamata 4 0
Dobitak prije poreza -14.434 -16.308
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -14.434 -16.308
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 54.313 44.256
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 44.711 47.523
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 9.602 -3.267
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 54.313 44.256
Ukupni odlivi gotovine 44.711 47.523
Neto priliv (odliv) gotovine 9.602 -3.267
Gotovina na početku obračunskog perioda 4.866 8.133
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 14.468 4.866

Skraćeni finansijski pokazatelji [PSVN-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0042
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -88,8104
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0158
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3642
Tržišna kapitalizacija 1.281.889
Prinos na aktivu (ROA) -0,41%
Prinos na kapital (ROE) -0,41%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 50.208