Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske"- Matično preduzeće a.d. Trebinje- Zavisno preduzeće "ELEKTRODISTRIBUCIJA" akcionarsko društvo Pale

Podaci o emitentu

Adresa Nikole Tesle 12
Telefon + 387 57 226 626
Web www.edbpale.com
Email uprava@edbpale.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 1.369 81 1.450 16,49 3,30 19,79
5%-10% 1 0 1 5,00 0,00 5,00
10%-25% 1 0 1 10,20 0,00 10,20
> 25% 1 0 1 65,01 0,00 65,01
UKUPNO 1.372 81 1.453 96,70 3,30 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
MH ERS MP AD TREBINJE 65,00824765,008247
PREF AD BANJA LUKA 10,20375010,203750
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000005,000000
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA 1,3984011,398401
ALIBABIĆ SAMED 1,0773431,077343
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF BORS INVEST FOND 1,0675751,067575
MATIĆ ZORAN 0,6923760,692376
OKANOVIĆ OSMAN 0,5268010,526801
ROGLIĆ NENO 0,5155770,515577
MALIĆ ŽELJKO 0,5044540,504454

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

-

"Elektrodistribucija" Pale nastala je i počela sa radom 09.10.1992. godine, izdvajanjem iz elektrodistributivnog preduzeća "Vladimir Perić-Valter" iz Sarajeva, najprije kao Zavisno državno preduzeće,da bi od 31.08.2005. godine, nakon izvršene transformacije, preduzeće nastavilo da posluje kao Akcionarsko društvo "Elektrodistribucija" Pale.U vlasništvu Društva nalazi sveukupno 1012 trafostanica, kao i ukupno 4.869,35 kmnaponskih vodova, različitog naponskog nivoa. Društvo ostvaruje pozitivne poslovne rezultate.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Aco Stanišić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dražan Kusmuk izvršni direktor
Igor Maletić izvršni direktor
Lazar Gluhović izvršni direktor
Marko Šilj izvršni direktor
Aleksandar Lasica izvršni direktor
Aco Stanišić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Branko Koroman predsjednik
Goran Ninković zamjenik predsjednika
Dragiša Čvoro član
Miroslav Marić član
Nemanja Milinković član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata