Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PROM-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 6.744.211 6.915.894
Tekuća sredstva 1.495.053 1.522.371
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 757 3.446
Aktivna vremenska razgraničenja 57.759 57.759
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 8.239.264 8.438.265
Pasiva
Kapital 5.566.254 5.773.568
Osnovni kapital 9.144.193 9.144.193
Rezerve
Revalorizacione rezerve 2.388.500 2.388.500
Neraspoređeni dobitak 5.948 5.950
Rezervisanja 570.027 570.027
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 2.102.983 2.094.670
Pasivna vremenska razgraničenja 162.406 162.405
Poslovna pasiva 8.239.264 8.438.265
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 0 632
EBITDA -35.629 -837
Amortizacija 171.682 200.038
EBIT -207.311 -200.875
Rashodi kamata 0 39
Dobitak prije poreza -207.311 -200.914
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -207.311 -200.914
Prosječan broj zaposlenih 1,00 12,00
Prihod po zaposlenom 0,00 52,67
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 178.261 326.123
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 180.950 325.991
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -2.689 132
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 178.261 326.123
Ukupni odlivi gotovine 180.950 325.991
Neto priliv (odliv) gotovine -2.689 132
Gotovina na početku obračunskog perioda 3.446 3.314
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 757 3.446

Skraćeni finansijski pokazatelji [PROM-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0227
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -8,8217
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,6087
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3286
Tržišna kapitalizacija 1.828.839
Prinos na aktivu (ROA) -2,49%
Prinos na kapital (ROE) -3,66%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 147.732