Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PRGS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 2.923.171 2.752.257
Tekuća sredstva 665.313 546.550
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 234.941 252.348
Aktivna vremenska razgraničenja 10.669
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 3.588.484 3.298.807
Pasiva
Kapital 3.097.897 2.838.371
Osnovni kapital 1.510.297 1.510.297
Rezerve 900.386 867.729
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 687.214 460.345
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 11.558 32.169
Kratkoročne obaveze 479.029 428.267
Pasivna vremenska razgraničenja 177.629 101.800
Poslovna pasiva 3.588.484 3.298.807
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 2.927.161 2.445.202
EBITDA 509.549 240.192
Amortizacija 212.137 199.028
EBIT 297.412 41.164
Rashodi kamata 2.005 2.677
Dobitak prije poreza 295.407 38.487
Porezi iz dobitka 35.881 5.830
Neto dobitak 259.526 32.657
Prosječan broj zaposlenih 75,00 72,00
Prihod po zaposlenom 39.028,81 33.961,14
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.204.804 3.074.286
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.818.983 3.267.159
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 385.821 -192.873
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 268
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 404.551 4.160
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -404.551 -3.892
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 32.657 306.483
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 31.334 71.128
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.323 235.355
Ukupni prilivi gotovine 3.237.461 3.381.037
Ukupni odlivi gotovine 3.254.868 3.342.447
Neto priliv (odliv) gotovine -17.407 38.590
Gotovina na početku obračunskog perioda 252.348 213.758
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 234.941 252.348

Skraćeni finansijski pokazatelji [PRGS-R-A]

P/S 0,0929
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,1718
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 1,0475
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,0512
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0878
Tržišna kapitalizacija 271.853
Prinos na aktivu (ROA) 7,54%
Prinos na kapital (ROE) 8,74%
Neto marža 8,87%
EBITDA marža 17,41%
Ukupan prihod 3.223.471