Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2007 2006
Aktiva
Stalna sredstva 477.198 491.670
Tekuća sredstva 13.731 12.905
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 921 1.273
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 138.229 53.568
Poslovna aktiva 629.158 558.143
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 380.960 380.960
Rezerve 171.006 171.006
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 629.158 558.143
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 629.158 558.143
Skraćeni bilans uspjeha 2007 2006
Prihod od prodaje 2.132 3.101
EBITDA -51.950 -49.651
Amortizacija 13.196 14.472
EBIT -65.146 -64.123
Rashodi kamata 19.514 6.210
Dobitak prije poreza -84.660 -70.333
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -84.660 -70.333
Prosječan broj zaposlenih 13,00 13,00
Prihod po zaposlenom 164,00 238,54
Skraćeni bilans novčanih tokova 2007 2006
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 13.741 16.801
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 45.115 25.219
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -31.374 -8.418
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 31.022 6.500
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 31.022 6.500
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 44.763 23.301
Ukupni odlivi gotovine 45.115 25.219
Neto priliv (odliv) gotovine -352 -1.918
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.273 3.191
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 921 1.273