Podaci o emitentu

Adresa Miroslava Antića bb
Telefon + 387 52 424 420
Web www.komunalacad.com
Email info@komunalacad.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.8.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 159 0 159 14,52 0,00 14,52
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 16,56 0,00 16,56
> 25% 1 0 1 68,92 0,00 68,92
UKUPNO 161 0 161 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.8.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
OPŠTINA KOZARSKA DUBICA 68,92452768,924527
GRUPA FORTIS DOO BANJA LUKA 16,55699616,556996
ŠUMIL DOO KOZARSKA DUBICA 1,0628001,062800
SLIJEPČEVIĆ MILINKO 0,4636820,463682
PRALICA BOGOLJUB 0,4401180,440118
STANIĆ NEDELJKO 0,4250590,425059
PUZIGAĆA ZORAN 0,3349040,334904
BUNJEVAC MIROSLAV 0,3070380,307038
MATARUGA LJUBO 0,2647270,264727
PUZIGAĆA DRAGOJA 0,2531500,253150

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

-

"Komunalac" a.d. Kozarska Dubica osnovano je 1981 godine kao "Komunalac" RO Kozarska Dubica. Osnovna djelatnost preduzeća je odstranjivanje otpadaka i smeća, pogrebne i prateće djelatnosti, trgovina na malo na tezgama i pijacama. U prethodnim godinama preduzeće je ostvarilo pozitivan rezultat u poslovanju. Akumulirana dobit je raspsređena na neraspoređenu dobit. Preduzeće je u prethodnim godinama bilo likvidno tako da su obaveze u cijelosti izmirene prema dobavljačima, porezima i fondovima.

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Igor Savković direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Željko Pavlica predsjednik
Saša Savić član
Vladan Kovačević član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata