Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2004 2003
Aktiva
Stalna sredstva 2.788.837 2.894.351
Tekuća sredstva 1.304.786 1.341.088
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.496 336
Kratkoročna razgraničenja 39.993 30.532
Gubitak iznad visine kapitala 3.479
Bilansna aktiva 4.137.095 4.265.971
Pasiva
Kapital 1.091.810
Osnovni kapital 4.082.048 4.082.047
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 399 399
Kratkoročne obaveze 4.130.148 3.167.215
Kratkoročna razgraničenja 6.548 6.547
Bilansna pasiva 4.137.095 4.265.971
Skraćeni bilans uspjeha 2004 2003
Prihod od prodaje 25.260 434.876
EBITDA -989.872 -350.290
Amortizacija 105.514 110.826
EBIT -1.095.386 -461.116
Rashodi kamata
Dobitak prije poreza -1.095.289 -461.413
Porezi iz dobitka
Neto dobitak
Prosječan broj zaposlenih 242,00 257,00
Prihod po zaposlenom 104,38 1.692,12
Skraćeni bilans novčanih tokova 2004 2003
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda