Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
MPRD-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 941 265.425
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 941 256.688
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 2.537.150 2.491.160
Poslovna aktiva 2.538.091 2.756.585
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 2.538.091 2.756.585
Pasivna vremenska razgraničenja 965.688 965.688
Poslovna pasiva 2.538.091 2.756.585
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -45.989 -2.273.891
Amortizacija 0 37.450
EBIT -45.989 -2.311.341
Rashodi kamata 0 515
Dobitak prije poreza -45.989 -2.311.856
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -45.989 -2.311.856
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 307.614 916.000
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 563.361 660.267
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -255.747 255.733
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 307.614 916.000
Ukupni odlivi gotovine 563.361 660.267
Neto priliv (odliv) gotovine -255.747 255.733
Gotovina na početku obračunskog perioda 256.688 955
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 941 256.688

Skraćeni finansijski pokazatelji [MPRD-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0172
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -4,6447
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 213.605
Prinos na aktivu (ROA) -1,74%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod