Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
MLPS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 1.468.612 1.581.131
Tekuća sredstva 654.210 1.374.248
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 37.880 316.275
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 2.122.822 2.955.379
Pasiva
Kapital 551.841 752.367
Osnovni kapital 2.528.107 2.528.107
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.570.981 2.203.012
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 2.122.822 2.955.379
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 962.528 1.792.456
EBITDA -65.314 32.669
Amortizacija 93.432 95.639
EBIT -158.746 -62.970
Rashodi kamata 22.693 33.065
Dobitak prije poreza -181.439 -96.035
Porezi iz dobitka 19.087 17.489
Neto dobitak -200.526 -113.524
Prosječan broj zaposlenih 18,83 19,00
Prihod po zaposlenom 51.116,73 94.339,79
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.534.559 4.366.615
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.542.954 4.187.653
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -8.395 178.962
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 850.000 1.100.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.120.000 1.000.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -270.000 100.000
Ukupni prilivi gotovine 3.384.559 5.466.615
Ukupni odlivi gotovine 3.662.954 5.187.653
Neto priliv (odliv) gotovine -278.395 278.962
Gotovina na početku obračunskog perioda 316.275 37.313
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 37.880 316.275

Skraćeni finansijski pokazatelji [MLPS-R-A]

P/S 0,3414
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0793
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,6390
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,2183
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,5956
Tržišna kapitalizacija 328.654
Prinos na aktivu (ROA) -7,90%
Prinos na kapital (ROE) -30,75%
Neto marža -20,83%
EBITDA marža -6,79%
Ukupan prihod 1.041.976