Podaci o emitentu

Adresa NJEGOŠEVA 4
79220 NOVI GRAD
Telefon / Faks /
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 36 0 36 10,94 0,00 10,94
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 24,06 0,00 24,06
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 38 0 38 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
OPŠTINA NOVI GRAD 64,99941964,999419
GRUPA FORTIS DOO BANJA LUKA 24,06390824,063908
TOMČIĆ VESELIN 1,1661341,166134
BUNDALO GOJKO 0,8127470,812747
NINIĆ SLAVENKO 0,8127470,812747
ŠTRBAC NENAD 0,6360540,636054
ŽIVKOVIĆ RAJKO 0,6360540,636054
TOMČIĆ ALEKSANDAR 0,6360540,636054
VUJANOVIĆ MILAN 0,5123470,512347
UMIĆEVIĆ MILAN 0,4416800,441680

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovala skupština opštine 16.06.1987. godine. Bavi se odvozom smeća, održavanjem javne higijene tržnice, robnom, zelenom, stočnom i pogrebnom aktivnošću.

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata