Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2017 2016
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 892.491 859.108
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 12.462 29.798
Aktivna vremenska razgraničenja 3.288
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 892.491 859.108
Pasiva
Kapital 892.491 856.032
Osnovni kapital 700.000 700.000
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 192.491 156.032
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 3.076
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 892.491 859.108
Skraćeni bilans uspjeha 2017 2016
Prihod od prodaje 43.713 18.214
EBITDA 40.830 66.720
Amortizacija 0 0
EBIT 40.830 66.720
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 40.830 66.720
Porezi iz dobitka 1.371 7.454
Neto dobitak 39.459 59.266
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2017 2016
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 43.713 43.713
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 7.739 1.713
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 35.974 42.000
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 53.310 19.585
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -53.310 -19.585
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 43.713 43.713
Ukupni odlivi gotovine 61.049 21.298
Neto priliv (odliv) gotovine -17.336 22.415
Gotovina na početku obračunskog perioda 29.798 7.383
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 12.462 29.798