Podaci o emitentu

Adresa Luke Đelovića 2
Telefon + 387 59 260 733
Web
Email adkomunalno@teol.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 20.6.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 44 1 45 24,48 0,29 24,78
5%-10% 2 0 2 17,93 0,00 17,93
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 2 0 2 57,30 0,00 57,30
UKUPNO 48 1 49 99,71 0,29 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 20.6.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
GRAD TREBINJE 30,00184330,001843
LOTEX DOO TREBINJE 27,29317927,293179
RADULJ DARKO 9,6256719,625671
KANTAR NIKOLA 8,3025548,302554
STJEPANOVIĆ SNEŽANA 4,9503454,950345
HERC-INVEST DOO TREBINJE 4,0980614,098061
ČIČKOVIĆ MILORAD 1,3561201,356120
MRKAIĆ TATJANA 1,1498551,149855
BRAJKOVIĆ PANTO 1,1350041,135004
MANDRAPA LAZAR 0,6927730,692773

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je onovano 1952., a od 07.09.2001. godine posluje kao AD. Osnovna djelatnost preduzeća je sakupljanje i odvoz smeća i druog otpada, pružanje pijačnih usluga, pužanje pogrebnih usluga i održavanje gradskog zelenila. U 2005. godini poslovalo sa pozitivnim finansijskim rezultatom.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Milan Mandrapa v.d. direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Jelena Kržić-Đurica predsjednik
Slavenko Jakšić član
Boban Manigoda član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata