Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2006 2005
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 1.174
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.174
Aktivna vremenska razgraničenja 1.342.627
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.343.801
Pasiva
Kapital 406
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 406
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 768
Pasivna vremenska razgraničenja 1.342.627
Poslovna pasiva 1.343.801
Skraćeni bilans uspjeha 2006 2005
Prihod od prodaje 4.790 0
EBITDA 406
Amortizacija 0 0
EBIT 406
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 406
Porezi iz dobitka 41 0
Neto dobitak 365
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2006 2005
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda