Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 13.624.612 13.685.027
Tekuća sredstva 4.774.217 4.743.536
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 269 269
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 18.398.829 18.428.563
Pasiva
Kapital 9.525.088 9.524.275
Osnovni kapital 10.965.303 10.965.303
Rezerve
Revalorizacione rezerve 2.249.248 2.249.248
Neraspoređeni dobitak 207.990 207.177
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 6.632.416 6.632.416
Kratkoročne obaveze 2.241.325 2.271.872
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 18.398.829 18.428.563
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 63.801 -48.701
Amortizacija 60.414 302.071
EBIT 3.387 -350.772
Rashodi kamata 2.235 28.376
Dobitak prije poreza 1.152 -379.148
Porezi iz dobitka 813 0
Neto dobitak 339 -379.148
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 178.576 85.779
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 178.576 85.779
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 178.576 85.779
Ukupni odlivi gotovine 178.576 85.779
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 269 269
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 269 269

Skraćeni finansijski pokazatelji [LKSM-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0000
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 29.111,4239
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,8687
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,0361
Tržišna kapitalizacija 9.868.773
Prinos na aktivu (ROA) 0,00%
Prinos na kapital (ROE) 0,00%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 159.255