Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2017 2016
Aktiva
Stalna sredstva 14.891.046 15.136.895
Tekuća sredstva 4.850.953 4.724.431
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 269 269
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 19.741.999 19.861.326
Pasiva
Kapital 11.079.303 11.395.598
Osnovni kapital 10.965.303 10.965.303
Rezerve
Revalorizacione rezerve 2.249.248 2.249.248
Neraspoređeni dobitak 207.177 207.177
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 6.632.416 6.632.416
Kratkoročne obaveze 2.030.280 1.833.312
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 19.741.999 19.861.326
Skraćeni bilans uspjeha 2017 2016
Prihod od prodaje 85.003 29.840
EBITDA -14.810 -56.634
Amortizacija 301.485 300.914
EBIT -316.295 -357.548
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -316.295 -357.548
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -316.295 -357.548
Prosječan broj zaposlenih 8,00 8,83
Prihod po zaposlenom 10.625,38 3.379,39
Skraćeni bilans novčanih tokova 2017 2016
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.708 84.143
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.708 84.143
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 3.708 84.143
Ukupni odlivi gotovine 3.708 84.143
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 269 269
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 269 269

Skraćeni finansijski pokazatelji [LKSM-R-A]

P/S 116,0991
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0288
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -31,2012
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0104
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,8907
Tržišna kapitalizacija 9.868.773
Prinos na aktivu (ROA) -1,60%
Prinos na kapital (ROE) -2,81%
Neto marža -372,10%
EBITDA marža -17,42%
Ukupan prihod 106.883