Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
KCTS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 595.043 636.855
Tekuća sredstva 636.059 522.386
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 54.938 8.977
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.231.102 1.159.241
Pasiva
Kapital 657.399 622.541
Osnovni kapital 842.446 842.446
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 34.858 11.861
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 107.500 115.196
Kratkoročne obaveze 466.203 421.504
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.231.102 1.159.241
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 1.409.457 1.407.233
EBITDA 118.683 101.554
Amortizacija 65.936 73.744
EBIT 52.747 27.810
Rashodi kamata 12.875 14.120
Dobitak prije poreza 39.872 13.690
Porezi iz dobitka 5.014 1.829
Neto dobitak 34.858 11.861
Prosječan broj zaposlenih 71,25 71,25
Prihod po zaposlenom 19.781,85 19.750,64
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.606.245 1.604.263
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.541.783 1.527.761
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 64.462 76.502
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 24.124 20.723
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -24.124 -20.723
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 96.186 47.510
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 90.563 107.133
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 5.623 -59.623
Ukupni prilivi gotovine 1.702.431 1.651.773
Ukupni odlivi gotovine 1.656.470 1.655.617
Neto priliv (odliv) gotovine 45.961 -3.844
Gotovina na početku obračunskog perioda 8.977 12.821
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 54.938 8.977

Skraćeni finansijski pokazatelji [KCTS-R-A]

P/S 0,1435
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0414
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 5,8003
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,7803
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3076
Tržišna kapitalizacija 202.187
Prinos na aktivu (ROA) 2,92%
Prinos na kapital (ROE) 5,45%
Neto marža 2,47%
EBITDA marža 8,42%
Ukupan prihod 1.641.294