Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 660.461 686.188
Tekuća sredstva 512.012 564.952
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 8.191 26.514
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 1.232.392 1.251.140
Pasiva
Kapital 630.182 706.121
Osnovni kapital 842.446 842.446
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 48.722
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 4.459 69.247
Kratkoročne obaveze 537.832 475.772
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 1.232.392 1.251.140
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 1.574.269 1.463.175
EBITDA -15.309 106.638
Amortizacija 53.586 47.716
EBIT -68.895 58.922
Rashodi kamata 7.044 10.200
Dobitak prije poreza -75.939 48.722
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -75.939 48.722
Prosječan broj zaposlenih 75,00 72,00
Prihod po zaposlenom 20.990,25 20.321,88
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.925.235 1.710.729
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.880.182 1.597.460
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 45.053 113.269
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 5.802 82.177
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -5.802 -82.177
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 7.214 50.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 64.788 109.516
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -57.574 -59.516
Ukupni prilivi gotovine 1.932.449 1.760.729
Ukupni odlivi gotovine 1.950.772 1.789.153
Neto priliv (odliv) gotovine -18.323 -28.424
Gotovina na početku obračunskog perioda 26.514 54.938
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 8.191 26.514

Skraćeni finansijski pokazatelji [KCTS-R-A]

P/S 0,1284
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0901
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -2,6625
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,7480
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3208
Tržišna kapitalizacija 202.187
Prinos na aktivu (ROA) -6,12%
Prinos na kapital (ROE) -11,37%
Neto marža -4,82%
EBITDA marža -0,97%
Ukupan prihod 1.835.807