Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2010 2009
Aktiva
Stalna sredstva 800 34.282
Tekuća sredstva 17.170 36.830
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 9.547 631
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 103.079 70.253
Poslovna aktiva 121.049 141.365
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 87.554 89.880
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 121.049 141.365
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 121.049 141.365
Skraćeni bilans uspjeha 2010 2009
Prihod od prodaje 0 1.522
EBITDA -30.500 -19.616
Amortizacija 0 0
EBIT -30.500 -19.616
Rashodi kamata 0 1
Dobitak prije poreza -30.500 -19.617
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -30.500 -19.617
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 1.522,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2010 2009
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda