Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
JAPR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 4.430.519 4.192.898
Tekuća sredstva 4.037.351 4.749.952
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 8.889 8.165
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 8.467.870 8.942.850
Pasiva
Kapital 6.559.907 6.407.593
Osnovni kapital 8.298.749 8.298.749
Rezerve 360.601 360.601
Revalorizacione rezerve 53.723 57.069
Neraspoređeni dobitak 191.200
Rezervisanja 146.016 144.002
Dugoročne obaveze 229.529 812.070
Kratkoročne obaveze 1.532.418 1.579.185
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 8.467.870 8.942.850
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 2.708.702 3.059.069
EBITDA 604.507 126.698
Amortizacija 390.353 427.541
EBIT 214.154 -300.843
Rashodi kamata 26.300 22.056
Dobitak prije poreza 187.854 -322.899
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 187.854 -322.899
Prosječan broj zaposlenih 43,00 43,00
Prihod po zaposlenom 62.993,07 71.141,14
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.660.946 3.297.496
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.085.802 3.051.650
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 575.144 245.846
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 625.000 426.265
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 926.211 1.530.070
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -301.211 -1.103.805
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.000.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 273.209 183.635
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -273.209 816.365
Ukupni prilivi gotovine 4.285.946 4.723.761
Ukupni odlivi gotovine 4.285.222 4.765.355
Neto priliv (odliv) gotovine 724 -41.594
Gotovina na početku obračunskog perioda 8.165 49.759
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 8.889 8.165

Skraćeni finansijski pokazatelji [JAPR-R-A]

P/S 1,2561
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0226
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 18,1124
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,7905
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,5187
Tržišna kapitalizacija 3.402.487
Prinos na aktivu (ROA) 2,16%
Prinos na kapital (ROE) 2,90%
Neto marža 6,94%
EBITDA marža 22,32%
Ukupan prihod 2.728.948