Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 4.169.709 4.430.519
Tekuća sredstva 3.772.543 4.024.650
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 3.574 8.889
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 7.942.252 8.455.169
Pasiva
Kapital 6.699.655 6.547.206
Osnovni kapital 8.298.749 8.298.749
Rezerve 360.601 360.601
Revalorizacione rezerve 50.376 53.723
Neraspoređeni dobitak 155.796 178.499
Rezervisanja 147.071 146.016
Dugoročne obaveze 229.529
Kratkoročne obaveze 1.095.526 1.532.418
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 7.942.252 8.455.169
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 2.500.662 2.708.702
EBITDA 516.644 591.806
Amortizacija 344.173 390.353
EBIT 172.471 201.453
Rashodi kamata 20.022 26.300
Dobitak prije poreza 152.449 175.153
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 152.449 175.153
Prosječan broj zaposlenih 43,00 43,00
Prihod po zaposlenom 58.154,93 62.993,07
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.283.789 3.660.946
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.988.947 3.085.802
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 294.842 575.144
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 103.894 625.000
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 96.075 926.211
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 7.819 -301.211
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 307.976 273.209
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -307.976 -273.209
Ukupni prilivi gotovine 3.387.683 4.285.946
Ukupni odlivi gotovine 3.392.998 4.285.222
Neto priliv (odliv) gotovine -5.315 724
Gotovina na početku obračunskog perioda 8.889 8.165
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 3.574 8.889

Skraćeni finansijski pokazatelji [JAPR-R-A]

P/S 1,0255
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0184
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 16,8208
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,8073
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3828
Tržišna kapitalizacija 2.564.313
Prinos na aktivu (ROA) 1,86%
Prinos na kapital (ROE) 2,30%
Neto marža 6,10%
EBITDA marža 20,66%
Ukupan prihod 2.755.000