Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2012 2011
Aktiva
Stalna sredstva 65.479 67.949
Tekuća sredstva 153.782 166.808
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.951 2.656
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 235.699 226.415
Poslovna aktiva 454.960 461.172
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 17.565 17.565
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 454.960 461.172
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 454.960 461.172
Skraćeni bilans uspjeha 2012 2011
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -6.813 -9.074
Amortizacija 2.471 2.471
EBIT -9.284 -11.545
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -9.284 -11.545
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -9.284 -11.545
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2012 2011
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 18.614 13.107
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 19.319 13.455
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -705 -348
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 18.614 13.107
Ukupni odlivi gotovine 19.319 13.455
Neto priliv (odliv) gotovine -705 -348
Gotovina na početku obračunskog perioda 2.656 3.004
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.951 2.656