Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
HETR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
HETR-R-A 201523.12.2016.1.075.9050,0028  1.2.2017.16.1.2017.13.1.2017.
HETR-R-A 20145.11.2015.5.018.6320,0130  12.12.2015.27.11.2015.26.11.2015.
HETR-R-A 201326.8.2014.10.114.5730,0263  3.10.2014.16.9.2014.12.9.2014.
HETR-R-A 20124.10.2013.7.413.2950,0192  18.11.2013.4.11.2013.31.10.2013.
HETR-R-A 201014.10.2011.9.276.7490,0241  23.11.2011.7.11.2011.3.11.2011.
HETR-R-A 200916.7.2010.6.534.4990,0170  13.9.2010.19.8.2010.17.8.2010.
HETR-R-A 2006 2.459.6190,0061  22.1.2008.21.1.2008.17.1.2008.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 969.025.161 965.887.961
Tekuća sredstva 8.040.220 5.543.739
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 238.608 404.813
Aktivna vremenska razgraničenja 3.476.754 2.967.560
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 977.065.381 971.431.700
Pasiva
Kapital 916.738.449 916.700.496
Osnovni kapital 388.737.277 388.737.277
Rezerve 169.679.234 169.679.234
Revalorizacione rezerve 314.262.294 317.131.434
Neraspoređeni dobitak 44.059.644 54.220.026
Rezervisanja 20.777.438 24.476.359
Dugoročne obaveze 13.611.456 15.358.764
Kratkoročne obaveze 25.938.038 14.896.081
Pasivna vremenska razgraničenja 412 3.158
Poslovna pasiva 977.065.381 971.431.700
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 45.130.059 37.063.989
EBITDA 18.954.451 5.867.740
Amortizacija 15.883.650 15.839.319
EBIT 3.070.801 -9.971.579
Rashodi kamata 366.073 517.125
Dobitak prije poreza 2.704.728 -10.488.704
Porezi iz dobitka 2.584.263 2.578.771
Neto dobitak 120.465 -13.067.475
Prosječan broj zaposlenih 693,67 725,00
Prihod po zaposlenom 65.059,84 51.122,74
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 60.135.093 75.547.405
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 44.206.552 46.316.236
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 15.928.541 29.231.169
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 30.879 37.179
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 13.977.784 27.024.299
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -13.946.905 -26.987.120
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.147.854 2.898.787
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -2.147.854 -2.898.787
Ukupni prilivi gotovine 60.165.972 75.584.584
Ukupni odlivi gotovine 60.332.190 76.239.322
Neto priliv (odliv) gotovine -166.218 -654.738
Gotovina na početku obračunskog perioda 404.813 1.059.551
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 13
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 238.608 404.813

Skraćeni finansijski pokazatelji [HETR-R-A]

P/S 1,7069
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0003
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 639,4624
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,3801
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0840
Tržišna kapitalizacija 77.032.839
Prinos na aktivu (ROA) 0,01%
Prinos na kapital (ROE) 0,01%
Neto marža 0,27%
EBITDA marža 42,00%
Ukupan prihod 53.424.626