Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2010 2009
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 5.816 305.636
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 183 3
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 18.204
Bilansna aktiva 24.020 305.636
Pasiva
Kapital 165.788
Osnovni kapital 1.016.213 1.016.213
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 7.443
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 24.020 139.848
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 24.020 305.636
Skraćeni bilans uspjeha 2010 2009
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -184.172 -124.604
Amortizacija 0 0
EBIT -184.172 -124.604
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -184.172 -124.604
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -184.172 -124.604
Prosječan broj zaposlenih 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2010 2009
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji [HEMK-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1812
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,7063
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 130.075
Prinos na aktivu (ROA) -111,74%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 8.922