Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
GRDA-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 2.065.912 2.065.912
Tekuća sredstva 2.219.255 2.318.347
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.865.541 1.965.343
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 4.285.167 4.384.259
Pasiva
Kapital 4.263.922 4.360.758
Osnovni kapital 4.783.436 4.783.436
Rezerve 356.799 356.799
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 1.325.389 1.325.389
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 21.245 23.501
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 4.285.167 4.384.259
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -96.801 -188.727
Amortizacija 0 0
EBIT -96.801 -188.727
Rashodi kamata 35 0
Dobitak prije poreza -96.836 -188.727
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -96.836 -188.727
Prosječan broj zaposlenih 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.000 600
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 102.802 189.310
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -99.802 -188.710
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 3.000 600
Ukupni odlivi gotovine 102.802 189.310
Neto priliv (odliv) gotovine -99.802 -188.710
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.965.343 2.154.053
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.865.541 1.965.343

Skraćeni finansijski pokazatelji [GRDA-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0202
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -44,9515
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,8914
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,0209
Tržišna kapitalizacija 4.352.927
Prinos na aktivu (ROA) -2,23%
Prinos na kapital (ROE) -2,25%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 3.000