Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
GOVF-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2016 2015
Aktiva
Stalna sredstva 17.487.161 20.033.191
Tekuća sredstva 8.118.398 8.750.847
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 78 130
Aktivna vremenska razgraničenja 171.141 35.849
Gubitak iznad visine kapitala 9.452.857 4.731.512
Poslovna aktiva 35.058.416 33.515.550
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 11.594.088 11.594.088
Rezerve 1.697.858 1.697.858
Revalorizacione rezerve 1.898.946 1.898.946
Neraspoređeni dobitak 324.619 324.619
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 6.871.416 22.135.815
Kratkoročne obaveze 28.187.000 11.379.735
Pasivna vremenska razgraničenja 445.777 14.503
Poslovna pasiva 35.058.416 33.515.550
Skraćeni bilans uspjeha 2016 2015
Prihod od prodaje 850.729 5.231.454
EBITDA -2.665.265 -4.253.795
Amortizacija 583.494 884.655
EBIT -3.248.759 -5.138.450
Rashodi kamata 1.472.586 1.089.842
Dobitak prije poreza -4.721.345 -6.228.292
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -4.721.345 -6.228.292
Prosječan broj zaposlenih 48,00 102,00
Prihod po zaposlenom 17.723,52 51.288,76
Skraćeni bilans novčanih tokova 2016 2015
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.459.885 8.463.186
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.530.603 9.050.421
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 929.282 -587.235
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 2.060.463
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 -2.060.463
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 6.369.909
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 929.334 3.750.544
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -929.334 2.619.365
Ukupni prilivi gotovine 2.459.885 14.833.095
Ukupni odlivi gotovine 2.459.937 14.861.428
Neto priliv (odliv) gotovine -52 -28.333
Gotovina na početku obračunskog perioda 130 28.463
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 78 130

Skraćeni finansijski pokazatelji [GOVF-R-A]

P/S 1,0903
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,4072
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,1965
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 927.527
Prinos na aktivu (ROA) -13,77%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža -554,98%
EBITDA marža -313,29%
Ukupan prihod 1.581.976