Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2011 2010
Aktiva
Stalna sredstva 31.443 31.443
Tekuća sredstva 889.046 899.614
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 6 10.577
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 654.993 643.826
Poslovna aktiva 1.575.482 1.574.883
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.575.482 1.574.883
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.575.482 1.574.883
Skraćeni bilans uspjeha 2011 2010
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -11.167 -33.087
Amortizacija 0 0
EBIT -11.167 -33.087
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -11.167 -33.087
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -11.167 -33.087
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2011 2010
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 43.432
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 10.571 33.118
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -10.571 10.314
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 43.432
Ukupni odlivi gotovine 10.571 33.118
Neto priliv (odliv) gotovine -10.571 10.314
Gotovina na početku obračunskog perioda 10.577 263
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 6 10.577