Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2011 2010
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 391.180 1.425.109
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 454 155
Aktivna vremenska razgraničenja 338.015 338.015
Gubitak iznad visine kapitala 272.467
Poslovna aktiva 663.647 1.425.109
Pasiva
Kapital 340.411
Osnovni kapital 394.731 394.731
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 663.647 1.084.698
Pasivna vremenska razgraničenja 304.525
Poslovna pasiva 663.647 1.425.109
Skraćeni bilans uspjeha 2011 2010
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -612.878 -8.188
Amortizacija 0 0
EBIT -612.878 -8.188
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -612.878 -8.188
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -612.878 -8.188
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2011 2010
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 321.370 3.600
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 321.071 3.655
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 299 -55
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 321.370 3.600
Ukupni odlivi gotovine 321.071 3.655
Neto priliv (odliv) gotovine 299 -55
Gotovina na početku obračunskog perioda 155 210
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 454 155