Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2005 2004
Aktiva
Stalna sredstva 43.533.358 46.392.358
Tekuća sredstva 856.414 1.135.813
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 3.067 7.524
Aktivna vremenska razgraničenja 4.289 4.290
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 44.394.061 47.532.461
Pasiva
Kapital 40.720.226 44.430.510
Osnovni kapital 60.141.746 60.141.746
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 4.312 4.312
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 1.567.787 1.661.844
Kratkoročne obaveze 2.103.645 1.437.023
Pasivna vremenska razgraničenja 2.403 3.084
Poslovna pasiva 44.394.061 47.532.461
Skraćeni bilans uspjeha 2005 2004
Prihod od prodaje 70.763 166.553
EBITDA -1.221.681 -3.431.780
Amortizacija 2.360.408 3.642.029
EBIT -3.582.089 -7.073.809
Rashodi kamata
Dobitak prije poreza -3.710.284 -7.106.844
Porezi iz dobitka
Neto dobitak
Prosječan broj zaposlenih 71,00 108,00
Prihod po zaposlenom 996,66 1.542,16
Skraćeni bilans novčanih tokova 2005 2004
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda