Zrak - optoelektronika a.d. Teslić

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
ZRKV-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 4.567 630.193
Tekuća sredstva 156.647 553.472
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.323 75.859
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 161.214 1.183.665
Pasiva
Kapital 100.059 718.759
Osnovni kapital 983.046 983.046
Rezerve 150 150
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 106.049 106.049
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 61.155 464.906
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 161.214 1.183.665
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 654.423 1.045.012
EBITDA -304.978 -14.981
Amortizacija 313.546 326.869
EBIT -618.524 -341.850
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -618.524 -341.850
Porezi iz dobitka 176 0
Neto dobitak -618.700 -341.850
Prosječan broj zaposlenih 7,00
Prihod po zaposlenom 93.489,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 842.927 873.245
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 916.463 1.126.590
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -73.536 -253.345
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 71.792
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 -71.792
Ukupni prilivi gotovine 842.927 873.245
Ukupni odlivi gotovine 916.463 1.198.382
Neto priliv (odliv) gotovine -73.536 -325.137
Gotovina na početku obračunskog perioda 75.859 400.996
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 2.323 75.859

Skraćeni finansijski pokazatelji [ZRKV-R-A]

P/S 0,1532
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,6294
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,1621
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,1018
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,0021
Tržišna kapitalizacija 100.271
Prinos na aktivu (ROA) -92,01%
Prinos na kapital (ROE) -151,12%
Neto marža -94,54%
EBITDA marža -46,60%
Ukupan prihod 746.183