Veterinarska stanica a.d. Srebrenica

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 138.788 141.824
Tekuća sredstva 11.310 15.449
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 4.137 8.266
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 150.098 157.273
Pasiva
Kapital 102.244 64.960
Osnovni kapital 138.970 92.650
Rezerve 2.188 2.188
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 6.859 6.859
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 47.854 92.313
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 150.098 157.273
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 7.892 49.648
EBITDA -6.000 1.730
Amortizacija 3.036 2.544
EBIT -9.036 -814
Rashodi kamata 0 2
Dobitak prije poreza -9.036 -816
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -9.036 -816
Prosječan broj zaposlenih 0,50 2,00
Prihod po zaposlenom 15.784,00 24.824,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 8.820 53.639
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 15.599 40.872
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -6.779 12.767
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 2.650
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 15.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 2.650 -15.000
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 11.470 53.639
Ukupni odlivi gotovine 15.599 55.872
Neto priliv (odliv) gotovine -4.129 -2.233
Gotovina na početku obračunskog perioda 8.266 10.499
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 4.137 8.266