Veterinarska stanica a.d. Modriča

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VSMD-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 105.370 80.745
Tekuća sredstva 141.340 145.013
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 48 5.309
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 246.710 225.758
Pasiva
Kapital 83.684 81.954
Osnovni kapital 80.000 80.000
Rezerve 41
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 3.643 1.995
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 163.026 143.804
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 246.710 225.758
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 425.107 400.809
EBITDA 5.105 3.752
Amortizacija 1.537 1.502
EBIT 3.568 2.250
Rashodi kamata 1.692 33
Dobitak prije poreza 1.876 2.217
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 1.876 2.217
Prosječan broj zaposlenih 10,00 11,00
Prihod po zaposlenom 42.510,70 36.437,18
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 463.151 448.934
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 468.412 454.747
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -5.261 -5.813
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 11.122
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 11.122
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 463.151 460.056
Ukupni odlivi gotovine 468.412 454.747
Neto priliv (odliv) gotovine -5.261 5.309
Gotovina na početku obračunskog perioda 5.309
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 48 5.309

Skraćeni finansijski pokazatelji [VSMD-R-A]

P/S 0,0903
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0235
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 20,4691
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0461
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,4589
Tržišna kapitalizacija 38.400
Prinos na aktivu (ROA) 0,79%
Prinos na kapital (ROE) 2,27%
Neto marža 0,44%
EBITDA marža 1,20%
Ukupan prihod 450.252