Veterinarska stanica a.d. Derventa

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VSDE-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 328.605 328.605
Tekuća sredstva 49.335 46.625
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 916 154
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 377.940 375.230
Pasiva
Kapital 242.809 242.437
Osnovni kapital 414.333 414.333
Rezerve 1.718 1.718
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 13.672 13.300
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 3.264 7.708
Kratkoročne obaveze 131.867 125.085
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 377.940 375.230
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 43.231 58.272
EBITDA 421 2.275
Amortizacija 0 1.258
EBIT 421 1.017
Rashodi kamata 8 270
Dobitak prije poreza 413 747
Porezi iz dobitka 41 75
Neto dobitak 372 672
Prosječan broj zaposlenih 4,00 3,00
Prihod po zaposlenom 10.807,75 19.424,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 50.890 86.456
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 45.683 86.942
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 5.207 -486
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 4.445
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -4.445 0
Ukupni prilivi gotovine 50.890 86.456
Ukupni odlivi gotovine 50.128 86.942
Neto priliv (odliv) gotovine 762 -486
Gotovina na početku obračunskog perioda 154 640
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 916 154

Skraćeni finansijski pokazatelji [VSDE-R-A]

P/S 1,2536
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0013
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 145,6840
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,8513
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2232
Tržišna kapitalizacija 54.194
Prinos na aktivu (ROA) 0,10%
Prinos na kapital (ROE) 0,15%
Neto marža 0,86%
EBITDA marža 0,97%
Ukupan prihod 52.398