Univerzum a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
UNVZ-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 1.054.892 1.067.420
Tekuća sredstva 82.289 50.857
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 67.935 41.086
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.137.181 1.118.277
Pasiva
Kapital 305.142 357.199
Osnovni kapital 2.525.381 2.525.381
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 3.994
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 759.644 693.135
Kratkoročne obaveze 72.395 67.943
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.137.181 1.118.277
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 17.397 10.204
Amortizacija 20.341 14.070
EBIT -2.944 -3.866
Rashodi kamata 49.114 80.037
Dobitak prije poreza -52.058 -83.903
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -52.058 -83.903
Prosječan broj zaposlenih 5,00
Prihod po zaposlenom 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 28.655 36.305
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 18.102 26.752
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 10.553 9.553
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 16.296 26.752
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 16.296 26.752
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 44.951 63.057
Ukupni odlivi gotovine 18.102 26.752
Neto priliv (odliv) gotovine 26.849 36.305
Gotovina na početku obračunskog perioda 41.086 4.781
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 67.935 41.086

Skraćeni finansijski pokazatelji [UNVZ-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0206
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,4553
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,1208
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2483
Tržišna kapitalizacija 75.761
Prinos na aktivu (ROA) -4,62%
Prinos na kapital (ROE) -15,72%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 32.510