Ugostitelj a.d. Šamac

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
UGST-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 482.882 508.448
Tekuća sredstva 19.533 18.144
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 681
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 502.415 526.592
Pasiva
Kapital 284.214 325.266
Osnovni kapital 781.158 781.158
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 218.201 201.326
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 502.415 526.592
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 56.185 48.872
EBITDA -9.739 -13.776
Amortizacija 25.567 25.624
EBIT -35.306 -39.400
Rashodi kamata 5.746 3.353
Dobitak prije poreza -41.052 -42.753
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -41.052 -42.753
Prosječan broj zaposlenih 6,00 6,00
Prihod po zaposlenom 9.364,17 8.145,33
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 74.752 75.455
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 73.774 64.115
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 978 11.340
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 383
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 383
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.659 12.008
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -1.659 -12.008
Ukupni prilivi gotovine 74.752 75.838
Ukupni odlivi gotovine 75.433 76.123
Neto priliv (odliv) gotovine -681 -285
Gotovina na početku obračunskog perioda 681 966
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 681

Skraćeni finansijski pokazatelji [UGST-R-A]

P/S 2,7807
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0526
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -3,8057
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,3638
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,5497
Tržišna kapitalizacija 156.232
Prinos na aktivu (ROA) -7,98%
Prinos na kapital (ROE) -13,47%
Neto marža -73,07%
EBITDA marža -17,33%
Ukupan prihod 86.175