Semberija transport a.d. Bijeljina

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
SMBT-R-B

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 3.989.786 4.013.415
Tekuća sredstva 410.864 317.475
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 25.213 33.984
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 4.400.650 4.330.890
Pasiva
Kapital 1.425.754 1.414.062
Osnovni kapital 1.757.137 1.757.137
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 11.692 9.528
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 814.585 901.943
Kratkoročne obaveze 2.160.311 2.014.885
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 4.400.650 4.330.890
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 3.604.448 3.383.258
EBITDA 322.930 350.857
Amortizacija 243.108 241.617
EBIT 79.822 109.240
Rashodi kamata 68.130 99.712
Dobitak prije poreza 11.692 9.528
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 11.692 9.528
Prosječan broj zaposlenih 80,00 74,00
Prihod po zaposlenom 45.055,60 45.719,70
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.661.607 3.456.329
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.160.691 2.975.252
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 500.916 481.077
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 30
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 16.504 1.911
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -16.474 -1.911
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 817.000 1.288.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.309.977 1.767.651
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -492.977 -479.651
Ukupni prilivi gotovine 4.478.637 4.744.329
Ukupni odlivi gotovine 4.487.172 4.744.814
Neto priliv (odliv) gotovine -8.535 -485
Gotovina na početku obračunskog perioda 33.984 34.300
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 8 190
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 244 21
Gotovina na kraju obračunskog perioda 25.213 33.984

Skraćeni finansijski pokazatelji [SMBT-R-B]

P/S 0,2925
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0067
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 90,1712
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,8114
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,7395
Tržišna kapitalizacija 1.054.282
Prinos na aktivu (ROA) 0,27%
Prinos na kapital (ROE) 0,82%
Neto marža 0,32%
EBITDA marža 8,96%
Ukupan prihod 3.661.714