Potkozarje a.d. Gradiška

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PTKZ-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 9.289.980 9.515.365
Tekuća sredstva 215.726 188.896
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 108.270 76.576
Aktivna vremenska razgraničenja 8.506
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 9.505.706 9.704.261
Pasiva
Kapital 5.703.596 5.485.019
Osnovni kapital 5.412.948 5.412.948
Rezerve 21.263 18.589
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 269.385 56.259
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 1.140.995 1.517.800
Kratkoročne obaveze 2.661.115 2.701.442
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 9.505.706 9.704.261
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 1.003.037 1.009.688
EBITDA 717.765 667.954
Amortizacija 225.385 267.346
EBIT 492.380 400.608
Rashodi kamata 255.477 292.610
Dobitak prije poreza 236.903 107.998
Porezi iz dobitka 18.326 13.144
Neto dobitak 218.577 94.854
Prosječan broj zaposlenih 3,00 3,00
Prihod po zaposlenom 334.345,67 336.562,67
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.154.591 1.131.269
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 738.429 717.969
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 416.162 413.300
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 3
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 3
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 60.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 384.468 453.855
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -384.468 -393.855
Ukupni prilivi gotovine 1.154.591 1.191.272
Ukupni odlivi gotovine 1.122.897 1.171.824
Neto priliv (odliv) gotovine 31.694 19.448
Gotovina na početku obračunskog perioda 76.576 57.128
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 108.270 76.576

Skraćeni finansijski pokazatelji [PTKZ-R-A]

P/S 3,5078
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0404
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 16,0969
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0537
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,6169
Tržišna kapitalizacija 3.518.416
Prinos na aktivu (ROA) 2,28%
Prinos na kapital (ROE) 3,91%
Neto marža 21,79%
EBITDA marža 71,56%
Ukupan prihod 1.083.601