Pošte Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
POST-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 70.414.450 70.654.986
Tekuća sredstva 9.398.931 9.480.491
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 451.859 522.089
Aktivna vremenska razgraničenja 1.836.455 1.505.818
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 79.813.381 80.135.477
Pasiva
Kapital 63.833.104 64.585.610
Osnovni kapital 38.754.233 38.754.233
Rezerve
Revalorizacione rezerve 26.732.729 27.528.782
Neraspoređeni dobitak 795.117 822.846
Rezervisanja 841.626 781.687
Dugoročne obaveze 524.328 1.543.231
Kratkoročne obaveze 14.614.323 13.224.949
Pasivna vremenska razgraničenja 3.170.298 2.650.674
Poslovna pasiva 79.813.381 80.135.477
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 56.463.799 53.288.093
EBITDA 2.618.179 2.778.277
Amortizacija 3.139.430 3.025.375
EBIT -521.251 -247.098
Rashodi kamata 230.318 498.824
Dobitak prije poreza -751.569 -745.922
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -751.569 -745.922
Prosječan broj zaposlenih 2.333,00 2.290,00
Prihod po zaposlenom 24.202,23 23.269,91
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 65.326.755 64.204.387
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 62.312.761 63.686.127
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 3.013.994 518.260
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 123.299 417.260
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 2.179.894 1.469.545
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -2.056.595 -1.052.285
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 6.437.620 5.981.098
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 7.465.389 5.469.836
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -1.027.769 511.262
Ukupni prilivi gotovine 71.887.674 70.602.745
Ukupni odlivi gotovine 71.958.044 70.625.508
Neto priliv (odliv) gotovine -70.370 -22.763
Gotovina na početku obračunskog perioda 522.089 544.913
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 195 206
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 55 267
Gotovina na kraju obračunskog perioda 451.859 522.089

Skraćeni finansijski pokazatelji [POST-R-A]

P/S 0,0439
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0194
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -3,3001
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,6471
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0389
Tržišna kapitalizacija 2.480.271
Prinos na aktivu (ROA) -0,94%
Prinos na kapital (ROE) -1,17%
Neto marža -1,33%
EBITDA marža 4,64%
Ukupan prihod 61.637.426