Prnjavor ekspres a.d. Prnjavor

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PEKS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2016 2015
Aktiva
Stalna sredstva 1.953.803 1.985.419
Tekuća sredstva 215.830 208.513
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 21.607 10.827
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 2.169.633 2.193.932
Pasiva
Kapital 1.036.815 1.023.764
Osnovni kapital 1.668.164 1.668.164
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 13.051 11.705
Rezervisanja 211.524 151.524
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 921.294 1.018.644
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 2.169.633 2.193.932
Skraćeni bilans uspjeha 2016 2015
Prihod od prodaje 265.027 231.948
EBITDA 60.713 57.447
Amortizacija 35.137 44.241
EBIT 25.576 13.206
Rashodi kamata 9.168 142
Dobitak prije poreza 16.408 13.064
Porezi iz dobitka 3.357 1.359
Neto dobitak 13.051 11.705
Prosječan broj zaposlenih 9,00 9,00
Prihod po zaposlenom 29.447,44 25.772,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2016 2015
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 322.797 406.718
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 306.996 407.427
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 15.801 -709
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 5.021
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -5.021 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 322.797 406.718
Ukupni odlivi gotovine 312.017 407.427
Neto priliv (odliv) gotovine 10.780 -709
Gotovina na početku obračunskog perioda 10.827 11.536
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 21.607 10.827

Skraćeni finansijski pokazatelji [PEKS-R-A]

P/S 0,6294
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0078
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 12,7819
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,6215
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1609
Tržišna kapitalizacija 166.816
Prinos na aktivu (ROA) 0,60%
Prinos na kapital (ROE) 1,27%
Neto marža 4,92%
EBITDA marža 22,91%
Ukupan prihod 290.402