Ozren - transport a.d. Petrovo

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
OTRN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2017 2016
Aktiva
Stalna sredstva 626.653 634.717
Tekuća sredstva 69.870 68.520
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 128 128
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 696.523 703.237
Pasiva
Kapital 267.324 273.588
Osnovni kapital 1.383.491 1.383.491
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 429.199 429.649
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 696.523 703.237
Skraćeni bilans uspjeha 2017 2016
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 1.800 1.800
Amortizacija 8.064 8.064
EBIT -6.264 -6.264
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -6.264 -6.264
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -6.264 -6.264
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2017 2016
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 128 128
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 128 128

Skraćeni finansijski pokazatelji [OTRN-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0081
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -7,2404
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,3478
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1697
Tržišna kapitalizacija 45.354
Prinos na aktivu (ROA) -0,90%
Prinos na kapital (ROE) -2,32%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 1.800