Niskogradnja a.d. Teslić

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
NGRD-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 850.461 933.041
Tekuća sredstva 1.284.215 1.248.575
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 10.602 3.220
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 2.134.676 2.181.616
Pasiva
Kapital 1.404.103 1.403.440
Osnovni kapital 594.819 594.819
Rezerve 96.640 96.640
Revalorizacione rezerve 53.306 53.306
Neraspoređeni dobitak 659.338 658.675
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 3.666 20.666
Kratkoročne obaveze 726.907 757.510
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 2.134.676 2.181.616
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 964.706 1.003.299
EBITDA 30.743 30.535
Amortizacija 27.661 26.368
EBIT 3.082 4.167
Rashodi kamata 2.419 2.989
Dobitak prije poreza 663 1.178
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 663 1.178
Prosječan broj zaposlenih 24,00 32,00
Prihod po zaposlenom 40.196,08 31.353,09
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.112.718 1.140.983
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.105.336 1.159.099
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 7.382 -18.116
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 1.112.718 1.140.983
Ukupni odlivi gotovine 1.105.336 1.159.099
Neto priliv (odliv) gotovine 7.382 -18.116
Gotovina na početku obračunskog perioda 3.220 21.336
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 10.602 3.220

Skraćeni finansijski pokazatelji [NGRD-R-A]

P/S 0,4322
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0011
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 628,9112
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,3606
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2970
Tržišna kapitalizacija 416.968
Prinos na aktivu (ROA) 0,03%
Prinos na kapital (ROE) 0,05%
Neto marža 0,07%
EBITDA marža 3,19%
Ukupan prihod 1.053.122