1. maj drvodjelska a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
MJDR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 5.327.628 5.436.232
Tekuća sredstva 164.855 222.151
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Aktivna vremenska razgraničenja 27.253
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 5.492.483 5.658.383
Pasiva
Kapital 3.112.271 3.187.672
Osnovni kapital 5.386.816 5.386.816
Rezerve 1.000.385 1.000.384
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 2.380.212 2.470.711
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 5.492.483 5.658.383
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 33.203 43.896
Amortizacija 108.603 126.129
EBIT -75.400 -82.233
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -75.400 -82.233
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -75.400 -82.233
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 121.300
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 121.300 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 121.300
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -121.300 0
Ukupni prilivi gotovine 121.300
Ukupni odlivi gotovine 121.300
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji [MJDR-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0140
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -8,5732
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,5778
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2077
Tržišna kapitalizacija 646.418
Prinos na aktivu (ROA) -1,35%
Prinos na kapital (ROE) -2,39%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 98.161