Mira a.d. Prijedor

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
MIRA-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
MIRA-R-A 201814.5.2019.184.7360,0100  4.6.2019.17.5.2019.16.5.2019.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 18.726.288 18.762.845
Tekuća sredstva 10.130.775 10.378.940
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 361.932 649.685
Aktivna vremenska razgraničenja 20.421 18.999
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 28.857.063 29.141.785
Pasiva
Kapital 22.370.337 21.141.210
Osnovni kapital 18.473.634 18.473.634
Rezerve 322.535 260.674
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 3.574.168 2.406.902
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 795.549 2.324.312
Kratkoročne obaveze 5.691.177 5.676.263
Pasivna vremenska razgraničenja 32.296 15.810
Poslovna pasiva 28.857.063 29.141.785
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 22.103.164 22.289.938
EBITDA 3.072.372 2.743.330
Amortizacija 1.474.236 1.404.889
EBIT 1.598.136 1.338.441
Rashodi kamata 101.540 174.895
Dobitak prije poreza 1.496.596 1.163.546
Porezi iz dobitka 143.749 162.798
Neto dobitak 1.352.847 1.000.748
Prosječan broj zaposlenih 376,83 380,92
Prihod po zaposlenom 58.655,53 58.516,06
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 24.411.883 22.630.908
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 22.044.357 20.119.213
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 2.367.526 2.511.695
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 78.231 70.674
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 833.923 481.814
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -755.692 -411.140
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.889.132 1.701.395
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -1.889.132 -1.701.395
Ukupni prilivi gotovine 24.490.114 22.701.582
Ukupni odlivi gotovine 24.767.412 22.302.422
Neto priliv (odliv) gotovine -277.298 399.160
Gotovina na početku obračunskog perioda 649.685 365.272
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 42.294
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 10.455 157.041
Gotovina na kraju obračunskog perioda 361.932 649.685

Skraćeni finansijski pokazatelji [MIRA-R-A]

P/S 0,5851
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0732
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 9,5588
Dividenda po akciji 0,0100
Racio plaćanja dividende 0,1366
Dividendna stopa 1,43%
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,2109
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,5781
Tržišna kapitalizacija 12.931.544
Prinos na aktivu (ROA) 4,67%
Prinos na kapital (ROE) 6,22%
Neto marža 6,12%
EBITDA marža 13,90%
Ukupan prihod 22.427.862