Lutrija RS a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
LTRS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
LTRS-R-A 201322.9.2014.122.7800,0408  10.11.2014.31.10.2014.29.10.2014.
LTRS-R-A 201224.7.2013.191.8130,0638  2.9.2013.15.8.2013.13.8.2013.
LTRS-R-A 201126.7.2012.134.8530,0448  3.9.2012.20.8.2012.16.8.2012.
LTRS-R-A 201011.7.2011.414.3010,1377  1.9.2011.15.8.2011.11.8.2011.
LTRS-R-A 200920.7.2010.302.8070,1007  10.9.2010.30.8.2010.26.8.2010.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 3.470.119 3.501.699
Tekuća sredstva 1.722.788 1.571.962
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 931.087 895.009
Aktivna vremenska razgraničenja 6.374 5.304
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 5.192.907 5.073.661
Pasiva
Kapital 2.355.605 2.204.834
Osnovni kapital 3.008.286 3.008.286
Rezerve
Revalorizacione rezerve 7.000
Neraspoređeni dobitak 143.771 133.836
Rezervisanja 53.741 56.876
Dugoročne obaveze 906.805 1.112.284
Kratkoročne obaveze 1.876.756 1.699.667
Pasivna vremenska razgraničenja 1.865 1.164
Poslovna pasiva 5.192.907 5.073.661
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 4.932.319 4.591.708
EBITDA 373.206 371.520
Amortizacija 158.081 158.819
EBIT 215.125 212.701
Rashodi kamata 47.579 55.788
Dobitak prije poreza 167.546 156.913
Porezi iz dobitka 23.775 23.077
Neto dobitak 143.771 133.836
Prosječan broj zaposlenih 99,83 96,76
Prihod po zaposlenom 49.407,18 47.457,06
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 11.728.950 10.908.266
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 11.378.046 10.405.308
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 350.904 502.958
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 10.614 6.437
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 126.836 22.327
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -116.222 -15.890
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 198.604 191.065
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -198.604 -191.065
Ukupni prilivi gotovine 11.739.564 10.914.703
Ukupni odlivi gotovine 11.703.486 10.618.700
Neto priliv (odliv) gotovine 36.078 296.003
Gotovina na početku obračunskog perioda 895.009 599.006
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 931.087 895.009

Skraćeni finansijski pokazatelji [LTRS-R-A]

P/S 0,5032
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0478
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 17,2624
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,7830
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,0536
Tržišna kapitalizacija 2.481.836
Prinos na aktivu (ROA) 2,80%
Prinos na kapital (ROE) 6,31%
Neto marža 2,91%
EBITDA marža 7,57%
Ukupan prihod 5.007.139