Kozaraprevoz a.d. Novi Grad

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
KZPR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 4.277.393 4.279.763
Tekuća sredstva 475.830 412.029
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 375 277
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 4.753.223 4.691.792
Pasiva
Kapital 2.404.221 2.525.311
Osnovni kapital 5.454.316 4.712.848
Rezerve 4.510 4.510
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 71.255 71.255
Rezervisanja 36.301 36.301
Dugoročne obaveze 88.684 88.426
Kratkoročne obaveze 2.224.017 2.041.754
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 4.753.223 4.691.792
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 77.000 81.788
EBITDA -109.246 -99.992
Amortizacija 2.370 2.351
EBIT -111.616 -102.343
Rashodi kamata 9.475 865
Dobitak prije poreza -121.091 -103.208
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -121.091 -103.208
Prosječan broj zaposlenih 7,00
Prihod po zaposlenom 11.000,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 128.700 136.702
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 124.233 121.293
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 4.467 15.409
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 1.413
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 1.413 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.135
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 5.782 16.636
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -5.782 -15.501
Ukupni prilivi gotovine 130.113 137.837
Ukupni odlivi gotovine 130.015 137.929
Neto priliv (odliv) gotovine 98 -92
Gotovina na početku obračunskog perioda 277 369
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 375 277

Skraćeni finansijski pokazatelji [KZPR-R-A]

P/S 4,2501
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0222
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -2,7026
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,4408
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1361
Tržišna kapitalizacija 327.259
Prinos na aktivu (ROA) -2,56%
Prinos na kapital (ROE) -4,91%
Neto marža -157,26%
EBITDA marža -141,88%
Ukupan prihod 81.998