Kopeks a.d. Šamac

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
KPKS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 722.967 766.485
Tekuća sredstva 72.495 72.495
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 671 671
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 795.462 838.980
Pasiva
Kapital 45.637 101.309
Osnovni kapital 974.358 974.358
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 749.825 737.671
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 795.462 838.980
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -12.154 -12.522
Amortizacija 43.518 43.518
EBIT -55.672 -56.040
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -55.672 -56.040
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -55.672 -56.040
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 671 671
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 671 671

Skraćeni finansijski pokazatelji [KPKS-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0571
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,5251
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0468
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,6405
Tržišna kapitalizacija 29.231
Prinos na aktivu (ROA) -6,81%
Prinos na kapital (ROE) -75,77%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod