Palas a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
HPAL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
HPAL-R-A 201625.4.2017.1.011.8170,0839   16.5.2017.15.5.2017.
HPAL-R-A 201423.4.2015.1.910.5150,1584   14.5.2015.13.5.2015.
HPAL-R-A 201029.4.2013.1.450.6990,1203   20.5.2013.16.5.2013.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 12.511.952 12.083.000
Tekuća sredstva 1.478.716 1.641.306
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 161.658 952.868
Aktivna vremenska razgraničenja 2.082 2.889
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 13.990.668 13.724.306
Pasiva
Kapital 13.178.518 12.905.440
Osnovni kapital 12.058.902 12.058.902
Rezerve 397.147 373.863
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 715.479 465.685
Rezervisanja 2.918 8.511
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 809.232 810.355
Pasivna vremenska razgraničenja 8.905 8.890
Poslovna pasiva 13.990.668 13.724.306
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 1.073.402 684.709
EBITDA 445.736 651.518
Amortizacija 123.837 127.988
EBIT 321.899 523.530
Rashodi kamata 16 8
Dobitak prije poreza 321.883 523.522
Porezi iz dobitka 48.805 57.837
Neto dobitak 273.078 465.685
Prosječan broj zaposlenih 22,00 17,00
Prihod po zaposlenom 48.791,00 40.277,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.810.637 1.495.773
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.997.290 1.433.534
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -186.653 62.239
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 46.221 1.121.591
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 647.855
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -601.634 1.121.591
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 30.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.923 627.274
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -2.923 -597.274
Ukupni prilivi gotovine 1.856.858 2.647.364
Ukupni odlivi gotovine 2.648.068 2.060.808
Neto priliv (odliv) gotovine -791.210 586.556
Gotovina na početku obračunskog perioda 952.868 366.312
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 161.658 952.868

Skraćeni finansijski pokazatelji [HPAL-R-A]

P/S 8,4257
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0226
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 33,1194
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0928
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,6863
Tržišna kapitalizacija 9.044.177
Prinos na aktivu (ROA) 1,97%
Prinos na kapital (ROE) 2,09%
Neto marža 25,44%
EBITDA marža 41,53%
Ukupan prihod 1.628.559