Gradip a.d. Prnjavor

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
GRDP-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 10.696.030 10.124.632
Tekuća sredstva 5.486.556 7.465.188
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 138.582 23.600
Aktivna vremenska razgraničenja 50.530 145.733
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 16.182.586 17.589.820
Pasiva
Kapital 8.681.635 8.490.648
Osnovni kapital 3.448.947 3.448.947
Rezerve 2.052.766 2.052.766
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 3.179.922 2.988.935
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 2.377.924 2.911.868
Kratkoročne obaveze 5.123.027 6.187.304
Pasivna vremenska razgraničenja 100 1.671
Poslovna pasiva 16.182.586 17.589.820
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 11.054.636 10.074.398
EBITDA 934.526 733.934
Amortizacija 572.223 491.626
EBIT 362.303 242.308
Rashodi kamata 152.532 186.577
Dobitak prije poreza 209.771 55.731
Porezi iz dobitka 18.784 0
Neto dobitak 190.987 55.731
Prosječan broj zaposlenih 127,00 141,00
Prihod po zaposlenom 87.044,38 71.449,63
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 13.131.497 12.233.358
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 12.527.620 13.352.580
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 603.877 -1.119.222
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 630.395 11.018
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 783.148 17.240
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -152.753 -6.222
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 3.126.500 5.745.200
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 3.462.642 5.113.504
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -336.142 631.696
Ukupni prilivi gotovine 16.888.392 17.989.576
Ukupni odlivi gotovine 16.773.410 18.483.324
Neto priliv (odliv) gotovine 114.982 -493.748
Gotovina na početku obračunskog perioda 23.600 517.348
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 138.582 23.600

Skraćeni finansijski pokazatelji [GRDP-R-A]

P/S 0,0970
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0554
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 5,6162
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,5172
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1236
Tržišna kapitalizacija 1.072.623
Prinos na aktivu (ROA) 1,13%
Prinos na kapital (ROE) 2,22%
Neto marža 1,73%
EBITDA marža 8,45%
Ukupan prihod 11.820.688